Дома / Елизабета Камчева

Елизабета Камчева

Наставник по Англиски јазик.

Утврдување на темата

RevisionПреземи Ученици, го преземате гореприкачениот документ. Во првата задача ја слушате следната аудио снимка и го заокруживате она што ќе го слушнете. Во втората задача, ја нумерирате секоја сликичка како што ќе го слушнете нејзиниот опис на следната аудио снимка. Во задача број 3 го пополнувате текстот со зборовите дадени …

Повеќе

Правење постер со домашни животни

Ученици, отворете на стр.66 од учебникот. Ја работите задача 13 – го слушате звукот што го прави секое животно и го пишувате соодветниот број. Следно, во задача 14 ги броите домашните животни и го пишувате добиениот број до соодветното животно. Потоа, во задача 15 правите постер со домашни животни. Цртате …

Повеќе

Обработка на граматчка структура – used to

Ученици, отворете на стр.125 од учебникот и прочитајте за животот на семејството Ричмон, а потоа одговорете на прашањата во вежба 2б на стр. 124 и вежба 4 а/ б. Овде ќе ја сретнете конструкцијата used to + verb, со која се искажува активност што редовно сме ја правеле во минатото …

Повеќе

Правилен редослед во реченицата – обработка

Ученици, изгледајте го видеото во кое е објаснат правилниот редослед на зборовите во една реченица. order-of-statements_19230_1Преземи Потоа, извежбајте го правилниот редослед во вежбите дадени во прикачениот документ.

Повеќе

Читање со разбирање – Ајде да ги спасиме дивите животни во нашиот свет!/ Вокабулар за загрозени животни

lets-save-the-wild-animals-of-our-worldendangered-reading-comprehension-exercises_77186_1Преземи Ученици, преземете го прикачениот документ. Прочитајте го текстот за загрозени животни и истите напишете ги во тетратките. Потоа, одговорете ги прашањата според тоа колку сте го разбрале од текстот. За оние зборови кои не можете да сфатите што значат, пишете ми.

Повеќе

Проект – училишна униформа

Ученици, отворете на стр.66 од учебникот и поглднете ја активност 17. Ваша задача е да одберете од дадената облека за да ја креирате вашата училишна униформа што би сакале да ја имате. Ја цртате одбраната униформа во тетратките и пишувате реченица со I’m wearing… Потоа, го преземате документот подолу. Во …

Повеќе

Разлика меѓу сегашно просто време и сегашно трајно време

Ученици, изгледајте го внимателно видеото во кое е објасната разликата меѓу сегашно просто и сегашно трајно време. Потоа, обидете се да ја решите вежба 5 на стр.75 од учебникот и вежба 2 на стр.82 од учебникот.

Повеќе

Глаголот to be во минато просто време (обработка)

Ученици, изгледајте го видеото во кое се објаснати формите на глаголот СУМ во минато просто време. Напишете си ги формите во тетратките. Потоа, на стр. 117 од учебникот решете ја вежба 4 и на стр.122 од учебникот решете ги вежби 3 и 7.

Повеќе

Презентација на вокабулар за професии и занимања

Ученици, внимателно изгледајте ги и ислушајте ги сите три видеа за професии и занимања. Зборовите напишете си ги во тетратките. jobs-and-occupationsПреземи Преземете го документот и извежбајте ги новонаучените зборови.

Повеќе