Дома / Е-НАСТАВА / 8 - МО ОДДЕЛЕНИЕ / ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 8 МО ОДД.

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 8 МО ОДД.

Нашата држава и меѓународните организации

Цели на часот – Учениците да знаат за важноста на соработката меѓу државите во светот,а со тоа и на нашата земја Македонија со останатите држави во светот. Меѓународните организации ги промовираат иги штитат човековите права. На пример, со приклучувањето на на-шата држава како членка на Советот на Европа, на граѓаните …

Повеќе

Меѓународни организации

Активности за час 04.05 – 08.05 Цел на часот – Да се објасни улогата на меѓународните организации ,нивното функционирање и придобивките од учеството на нашата држава во нив. За да можат државите подобро и полесно да ги оства-руваат своите функции, тие започнале да соработуваат меѓу себе Меѓународна организација на потрошувачите …

Повеќе

Како е организирана власта во нашата држава

Активности за час 27.04.-01.05. Цели на часот : Поделба на власта ; Како е поделена власта во нашата држава Како посебен услов за претседателските избори во нашатадржава е кандидатот да има наполнето 40 години. Секој човек носи маска – дај му власт и ќе му го видиш лицетоПозната мисла за …

Повеќе

Власта во функција на граѓаните

Активност на час 20.04 – 24.04 Цели на часот – 1.Учениците да знаат што е тоа политика? 2. Што е моќ ? 3. Што е власт ? Како влијае моќта врз луѓето Поимот политика се дефинира како уметност на владеење. Активност за домашна работа – Со помош на веб-страната на …

Повеќе

Општеството и државата

Цели за учениците : 1.Што е тоа држава? 2.Што се тоа институции на државата? 3.Кои се демократски ,а кои недемократски држави? Држави и нивните граници ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА: Замислете во каква државаби сакале да живеете и напишете есеј во кој ќе гиобјасните карактеристиките на идеалната државаспоред вашите ставови. Кога во една …

Повеќе