Дома / Новости / ПРОГРАМА ОРГАНИЗИРАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-НАСТАВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 6 ОДД. ВО УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОД

ПРОГРАМА ОРГАНИЗИРАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-НАСТАВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 6 ОДД. ВО УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОД

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето при ООУ ,,Даме Груев,, – Градско одговорниот наставник ја изготви следнава

ПРОГРАМА ОРГАНИЗИРАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-НАСТАВНА ЕКСКУРЗИЈА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 6 ОДД. ВО УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОД.

 

РЕЛАЦИЈА:  ГРАДСКО  –  ТЕТОВО  –  БРВЕНИЦА  –  ГРАДСКО

 

ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА ЦЕЛ:

 • Проширување на знаењата од претходно изучениот материјал
 • Совладување на одредени поими преку непосреден увид
 • Примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи во природата и општествената средина
 • Разгледување на природни богатства, културно-историските знаменитости, земјоделските површини, индустриски капацитети

ЗАДАЧИ:

 • Развивање интерес за природата и градење еколошки навики
 • Запознавање на културата и начинот на живеење на луѓето во одредени краеви на Р. Македонија
 • Градење чувство на толеранција и соживот
 • Развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности
 • Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции
 • Социјализација, колективна заштита, стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе

СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ:

 • Посета на градот Тетово тетовското кале и верскиот објект Шарена џамија
 • Посета на с. Брвеница
 • Посета по можност (доколку не примат) во фабриката Тетекс – Тетово

 

 

 

РАКОВОДИТЕЛ, НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ:

 • Раководител: Милан Кочовски
 • Наставници (одделенски раководители):
  • Милан Кочовски – 6 одд. – Градско
  • Сунчица Деспотовска – 6 одд. – Виничани
  • родител
 • Ученици: од 6 одд.

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:

 • Еднодневна екскурзија месец Мај

ЛОКАЦИИ НА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ:

 • Во текот на екскурзијата ќе се посетат градот Тетово, тетовското кале, Шарена џамија во Тетово и с. Брвеница тетовско.
 • Тргнување од Градско во 08.00 часот, пристигнување во Тетово во 10.00 часот. Од 10.00 часот до 12.00 часот во Тетово, со посета на центарот на градот, Шарена џамија и тетовското кале Посета на фабриката (доколку не примат) во фабриката Тетекс – Тетово. Тргнување од  тетово за Брвеница во 13.00 часот. Разгледување на с. Брвеница. Тргнување за Градско во попладневните часови.

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:

 • Превоз преку туристичка агенција, со автобус, која ги задоволува законските нормативи за превоз на ученици

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ:

 • Самофинасирање од страна на учениците

За Систем Администратор

Провери

Ден на планетата Земја

Целта на одбележувањето на ,,Денот на планетата Земја“ е да се подигне нивото на свесност …

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *