Дома / Новости / ПЛАН И СОДРЖИНА ЗА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД II,IV и V ОДД

ПЛАН И СОДРЖИНА ЗА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД II,IV и V ОДД

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето при ООУ ,,Даме Груев,, – Градско одговорниот наставник  изготви

ПЛАН И СОДРЖИНА ЗА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД

 II,IV  и V ОДД.

ООУ ,,ДАМЕ ГРУЕВ,, – ГРАДСКО УЧЕБНА 2017 – 2018 ГОД.

РЕЛАЦИЈА:  ГРАДСКО –  МОКЛШТЕ – ГРАДСКО

 

ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА ЦЕЛ:

 • Проширување на стекнатите знаењата и нивно дополнување
 • Совладување на одредени поими преку непосреден увид
 • Примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи во природата и општествената средина
 • Разгледување на локалитети, природни богатства, културно-историските знаменитости, земјоделски површини, индустриски капацитети

 

ЗАДАЧИ:

 • Развивање позитивен однос кон природата и градење еколошки навики
 • Запознавање на културата и начинот на живеење на луѓето во одредени краеви на Р. М.
 • Градење чувство на толеранција и соживот
 • Развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности на татковината
 • Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции
 • Социјализација, колективна заштита, стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе

 

СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ:

– Посета на излетничкото место Моклиште ,

     

РАКОВОДИТЕЛ, НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ:

 • Раководител на излетот: Билјана Славева
 • Наставници :Благјка Клинкарова, Виолета Божинова, Маја Ефтимова, Мирјана Таскова, Билјана Славева, Невенка Николова, Садри Сазилари, Ханифија Фиуљанин, Весна Јовановска, Ивана Стојанова
  • Ленче Стојанова -вд- директор
 • Ученици: од II,III и  V одделение

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:

 • Еднодневен излет

ЛОКАЦИИ НА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ:

Локалитет – Моклиште

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:

 • Ќе бараме и прифатиме возило преку туристичка агенција, кое ќе биде технички исправно и удобно за учениците и истото обезбедува сигурност во возењето

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ:

 • Самофинасирање од страна на учениците

За Систем Администратор

Провери

Општинското основно училиште “Даме Груев”, врз основа на Правилникот за пофалби и награди на учениците распишува

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *