Дома / Киро Нацков

Киро Нацков

Наставник по Историја, Граѓанско образование, Етика, Иновации.

Пропаѓање на Римската држава

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Внатрешните причини кои довеле до слабеење на римската државаНадворешните причини кои довеле до слабеење на римската државаПоделбата Римското ЦарствоПропаѓање на Западното Римско Царство Поделбата на Римското царство За домашно Каи се надворешни причини што довеле до слабеење на римската држава …

Повеќе

Повторување за Kултурата во времето на Римското владеење

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Романизација на балканските земји и МакедонијаГрадењето на патишта и мостовиОстатоците што се наоѓаат денес во Македонија град од таа римска култура Виа Игнација За домашно Како се ширела Романизацијата на балканските земји и Македонија ?Кое население римјаните го населувале на …

Повеќе

Изготвување на Речник на помалку познати зборови

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Помалку познати зборови што се користат во историјата За домашно – Напишете го значењето на овие помалку познати зборови Арач – ____________________Афтокефална црква – _________Епархија – __________________Епископ – __________________Житие – ____________________Исламизација – ______________Ислам _ ____________________Коран – ____________________Оџа – ______________________Раја – …

Повеќе

Повторување за Животот и културата во Македонија од XV век до XVIII век , Положбата на Охридската арлихиепископија во Османлиската држава

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Цркви и манастирите како носители на културата во МакедонијаКнижевните центри во МакедонијаКои биле првите учители во МакедонијаРазвојот на архитектурата МакедонијаРазвојот на уметноста во МакедонијаПоложбата на Охридската архиепископија под власта на ОсманлиитеПроменпскитите што ги направиле Османлиите спрема ОхридскатаархиепископијаВврските на Охридската архиепипскоијпа …

Повеќе

Тематско повторување

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: Утврдување на веќе стекнатите знаења Смилевски конгрес Странскиот печат известува за востанието Црешовото топче 1.Во какви општествени услови се појавило Младотурското движење ? Кои беа целите на Младотурската револуција ?Дали Младотурците останале доследни на своите политички определби ?Која беше улогата на Балканскиот сојуз ?Какви …

Повеќе

Повторување за Илинденското востание и Крушевската Република

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Причините за востаниетоПодготовките за подигање на востаниетоТекот на востаниетоЗадушувањето на востаниетоОслободувањето на КрушевоОрганизацијата на КрушевскатарепубликаКрушевскиот МанифестКрајот на Крушевската Република Комити За домашно Кои се причините за кревање на востание во Македонија против османлиите ?Зошто Гоце Делчев беше против кревање на …

Повеќе

Повторување за: Културно – просветниот развој на Албанците во Македонија (1944 – 1991 ) година

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: утврдување на веќе стекнатите знаења Знаат за развојот на основното и средното образование на Албански јазик воМакедонијаЗнаат за развојот на високообразован научен кадар и на научните дејностиво Македонија Според официјалните податоци од југословенските пописи, кои се одржувале на секои 10 години, Албанците сочинувале 12% …

Повеќе

Културно – просветниот развој на Албанците во Македонија (1944 – 1991 ) година

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Развојот на основното и средното образование на Албански јазик воМакедонијаРазвојот на високообразован научен кадар и на научните дејности во Македонија Албанци Населување на албанците во Македонија За домашно – Одговорете на прашањата што се на страна 150,одговорите пратете ги на …

Повеќе

Државата и јавната администрација во функција на граѓаните

Цели на часот – Учениците да знаат да ги објаснуваат функциите и одговорностите на државната и јавната администрација Јавната администрација ги опфаќа сите државни институции кои служат како сервис од каде граѓаните добиваат услуги и ги остваруваат своите права кои им се гарантирани со закон. Административните службеници се делат на …

Повеќе

Нашата држава и меѓународните организации

Цели на часот – Учениците да знаат за важноста на соработката меѓу државите во светот,а со тоа и на нашата земја Македонија со останатите држави во светот. Меѓународните организации ги промовираат иги штитат човековите права. На пример, со приклучувањето на на-шата држава како членка на Советот на Европа, на граѓаните …

Повеќе