Дома / Дамјан Манев

Дамјан Манев

Наставник по Математика.

08.06.2020 Веројатност на настан

Прв час од оваа лекција.Лекцијата во учебникот е со име:-ВеројатностВо збирката лекцијата е со име: Веројатност (стр.141)Задача на учениците е:-да ја прочитаат споменатата лекција, посебно текстот со жолта позадина.-Од учебникот од лекцијата Веројатност да ја решат задача 1 и 2;-Од збирката да решат на стр.141, 1, 2 и 3 задача;Домашното …

Повеќе

03.06.2020 Примена на статистика во секојдневниот живо

Лекцијата во учебникот е со име:-Необични графикони (стр.75)-Уште необични графикони (стр.165)Во работната тетратка лекцијата е со име: Необични дијагреами(стр.86) Задача на учениците е:-да ги прочитаат споменатите лекции, посебно текстот со жолта позадина.-Од учебникот од првата лекција Необични графикони да ја решат задача 1; Од втората лекција Уште необични графикони да …

Повеќе

02.06.2020 Решавање проблеми со дијаграми, мода и ранг

Час за вежби, повторување од почетокот на оваа тема кој ќе опфати задачи од дијаграми, мода , медијана, ранг, аритметичка средина.Лекцијата во учебникот е со име:-Читање од столбест дијаграм-Читање од линиски дијаграм-Работа со податоци;-Медијана;-Аритметичка средина;Во збирката лекцијата е со име: Работа со податоци (стр.139); Медијана.Мода.Ранг.Аритметичка средина (стр.140)Задача на учениците е:-да …

Повеќе

01.06.2020 Мода, медијана, ранг и аритметичка средина на податоци

Лекцијата во учебникот е со име:-Работа со податоци;-Медијана;-Аритметичка средина;Во збирката лекцијата е со име: Медијана.Мода.Ранг.Аритметичка средина (стр.140)Задача на учениците е:-да ги прочитаат споменатите лекции, посебно текстот со жолта позадина.-Од втората лекција со наслов Медијана да ги решат задача 1,2,3, од третата лекција Аритметичка средина да ги решат 1, 2 и …

Повеќе

27.05.2020 абота со податоци – статистика и дијаграми

Прв час од оваа тема (повторување од прво полугодие) .Лекцијата во учебникот е со име:-Прикажување податоци;-Графичко претставување податоци;-Линиски дијаграм;Во збирката лекцијата е со име: Работа со податоци (стр.139)Задача на учениците е:-да ги прочитаат споменатите лекции, посебно текстот со жолта позадина.-Од првата лекција Прикажување податоци да ја решат задача 1, од …

Повеќе

19.05.2020 и 20.05.2020 Мерење на време, должина, температура, зафатнина и маса

Деветти и десетти час од оваа тема, час за повторување (повторување од прво полугодие) . -Нема лекција во учебникотЗадача на учениците е:-да ги повторат претходно учените лекции од оваа тема, и во случај на нешто нејасно да се потсетат или да прашаат.-Ви испраќам наставни листови кои што треба да се …

Повеќе

18.05.2020 Пресметување на временски интервали

Осми час од оваа тема, втор од оваа лекција, час за повторување (повторување од прво полугодие) . Лекција што се изучува на овој час е Пресметување на времениски интервали во дигитална и аналогна форма.Лекцијата во учебникот е со име:-Пресметување временски интервали;-Уште пресметување време;Во збирката лекцијате е со име Читање време …

Повеќе

15.05.2020 Пресметување на времениски интервали во дигитална и аналогна форма

Седми час од оваа тема, прв од оваа лекција (повторување од прво полугодие) . Лекција што се изучува на овој час е Пресметување на времениски интервали во дигитална и аналогна форма.Лекцијата во учебникот е со име:-Пресметување временски интервали;-Уште пресметување време;Во збирката лекцијате е со име Читање време (стр.138);Задача на учениците …

Повеќе

14.05.2020 Традиционални мерки за должина

Шести час од оваа тема (час за повторување). Лекција што се изучува на овој час е Други мерни системи..Лекцијата во учебникот е со име:-Други мерни системи;Задача на учениците е:-да ја прочитаат лекцијата од учебникот, делот со жолта позадина да го препишат во тетратките и да ги научат единиците мерки.-во учебникот …

Повеќе

13.05.2020 Мерење и пресметување плоштина и периметар во правилни фигури

Петти час од оваа тема, втор од оваа лекција (час за повторување). Лекција што се изучува на овој час е Мерење и пресметување плоштина и периметар во правилни фигури.Лекцијата во учебникот е со име:-Уште за периметар;Во збирката лекцијате е со име Периметар и плоштина (стр.136-137);Задача на учениците е:-да прочитаат тоа …

Повеќе