МИСИЈА   И   ВИЗИЈА   НА   УЧИЛИШТЕТО

Целта на воспитно-образовната дејност на ова училиште и подрачните паралелки е да овозможи оптимален развој на учениците од ова училиште преку стекнување на основни знаења за природата, општеството и за човекот, развивање на интелектуалните и на други способности за примена на стекнатите знаења и умеења во секојдневниот живот и работата при натамошното образование. Мисијата ја претставува целта на постоење на нашата организација. Таа е опис на тоа што го работи нашето училиште. Во неа се содржани вредностите, верувањата, очекувањата, потребите, интересите, како на клиентите и пошироката општествена средина, така и на вработените. Освен тоа таа ја одразува реалната и фокусирана цел на своето сопствено постоење, односно зошто е формирана и како делува

Задачите  на воспитно-образовната  дејност на училиштето се:

  • На учениците  да им се овозможи стекнување на основни знаења, умеења и вештини од природните, општествените и други наставно – научни дисциплини и уметнички подрачја на човековото умеење и творење.
  • Да воспитува во духот на човечките права и на другите демократски вредности што се потврдени и докажани во современиот свет.
  • Да развива љубов и почит кон својата татковина, кон нејзините духовни и материјални богатства како и кон постигнувањата и вредностите на другите земји и народи во светот.
  • Да го поттикнува и постојано да го развива когнитивниот, емоционалниот и социјалниот развој на учениците.
  • Да развива истражувачки дух кај учениците и да го збогатува интересот за стекнување нови знаења и способности за учење.
  • Да создава умеење и навики за здрав начин на живеење,правилен психо-физички развој и заштита на животната средина.
  • Да  овозможува  успешно  завршување  на  основното  образование  и  напредување  на  учениците  во  повисоките  степени  на образованието.

Мисијата на училиштето

          Сакаме  да  се  направи  учењето  на  јазици  достапно,  изводливо  и  можно.  Сите  сме  со  желба  да помогнеме  на  луѓето  да  се  поврзат  со  подобро  меѓусебно  разбирање  и  запознавање.  Запознавањето на другите култури започнува со јазикот а разбирањето на другите култури и обичаи води кон подобар свет.

                                                      Визијата  на  училиштето           

Сакаме и се стремиме нашето училиште да биде здрава и безбедна воспитно образовна средина која ќе ги мотивира учениците да доаѓаат, творат, работат и учат со задоволство, почитувајќи ги мултикултурните и меѓуетничките сличности и разлики, а при тоа наставата ќе биде ефективна, ефикасна  и  современа  и  преку  истата  ќе  можат  стекнатите  знаења,  умеења  и  вештини  да  ги применуваат во секојдневниот живот.

                              Мото на училиштето

   СЕ ОБРАЗУВАМЕ , СЕ НАГРАДУВАМЕ , ЕКОЛОШКИ ДЕЛУВАМЕ И МЕЃУЕТНИЧКА ТОЛЕРАНЦИЈА НЕГУВАМЕ

    СЛОГАНИ  

Ø  Во училиште учам да пишувам и читам.

Ø  Во училиште се образувам.

Ø  Во училиште другарувам.

Ø  Детето милувај го со срце а не со лице

Ø  Она што го учеле другите,ќе го учам и јас

Ø  Светот на науката не знае за граница.

Ø  Постојам, учам, творам, работам, почитувам – ЖИВЕАМ !

Ø  Во училиште се воспитувам.

Ø  Во училиште културно се издигнувам.

Ø  И малите луѓе се спремни за големи дела.

Ø  Книгата е извор на сите мудрости во животот.

Ø  Истрајната работа победува се. Ø  Почитувај за да ТЕ ПОЧИТУВААТ

За ООУ "Даме Груев" Градско

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *