Дома / ВРАБОТЕНИ / НАСТАВЕН КАДАР / Предметни наставници

Предметни наставници


Благој Ристов Историја Реализира настава по Историја во Градско во VIa,VIб VIIа, VIIб, VIIIa VIIIб, IX,
Географија Реализира настава по Географија во Градско во IX, VIa
Нашата татковина Реализира настава по Нашата татковина во Градско во IX


Оливер Димов Географија Реализира настава по Географија во Градско во VIб,VIIa,VIIб VIIIа, VIIIб
Географија Реализира настава по Географија во Виничани во VI,VII,VIII,IX
Емис Одговорен наставник за Емис


Цвета Колева Физика Реализира настава по Физика во Градско во VIIIа, VIIIб IX
Физика Реализира настава по Физика во Виничани во VIII и IX
Природни науки Реализира настава по Природни науки во Градско во Va, Vб, VIа
Математика Реализира настава по Математика во Градско во VIIa

Каролина Кирова Хемија Реализира настава по Хемија во Градско во VIIIа,VIIIб, IX
Хемија Реализира настава по Хемија во Виничани во VIII и IX
Биологија Реализира настава по Биологија во Виничани во VII,VIII,IX
Природни науки Реализира настава по Природни науки во Виничани во V, VI

Ели Неделковска Биологија Реализира настава по биологија во Градско во VIIa, VIIб, VIIIa, VIIIб, IX
Природни науки Реализира настава по Природни науки во Градско VIб
Реализира настава по Природни науки во Водоврати,Кочилари, Ногаевци во V
Реализира настава по Природни науки во


Дамјан Манев Математика Реализира настава по математика во Градско во VIa, VIб, VIIб, VIIIa, VIIIб
Силвана Цветкова Математика Реализира настава по математика во Виничани во VI,VII,VIII,IX
Реализира настава по математика во Градско во IX

Адис Сијамиќ Македонски јазик
Вештини за живеење
Реализира настава по Македонски јазик во Градско во VIIIa,VIIIb,
Реализира настава по Вештини за живеење во Градско во VIIa,VIIb,


Синан Сијамиќ Македонски јазик
Македонски јазик
Вештини за живеење
Реализира настава по Македонски јазик во Виничани VI,VII,VIII,IX
Реализира настава по Македонски јазик во Кочилари V
Реализира настава по Вештини за живеење VII

Лидија Каратулкова Македонски јазик Реализира настава по Македонски јазик во Градско во VIa, VIб,
VIIa,VIIб, IX


Милан Кочовски Француски јазик Реализира наставоа по Француски јазик во Градско во VIa,VIb
VIIa,VIIb,VIIIа,VIIIб,IX
Француски јазик Реализира наставоа по Француски јазик во Виничани во VI,VII,VIII,IX

Милка Димановска Англиски јазик Реализира настава по Англиски јазик во Градско во VIa,VIb VIIa,VIIb,VIIIа,VIIIб
,IX
Англиски јазик Реализира настава по Англиски јазик во Ногаевци од II- V


Минела Фиуљанин Англиски јазик Реализира настава по Англиски јазик во Градско во I – V

Елизабета Камчева Англиски Јазик Реализира настава по Англиски јазик во Виничани во VI,VII,,VIII,,IX
Реализира настава по Англиски јазик во Виничани II – V
Реализира настава по Англиски јазик во Кочилари I – V
Реализира настава по Англиски јазик во Водоврати II- V
VIРеализирVI,VIIa,VIIb,VIIIa,VIIIb,IX VI,VIIa,VIIb,VIIIa,VIIIb,IX
VI,VIIa,VIIb,VIIIa,VIIIb,IX VI,VIIa,VIIb,VIIIa,VIIIb,IX Англиски јазик во Ногаевци во и
во Кочилари


Сашко Арсовски Ликовно образование Реализира настава по Ликовно образование во Градско во VIa,VIb

VIIa,VIIb,VIIIа,VIIIb IX
Ликовно образование Реализира настава по Ликовно образование во Виничани во VI,VII,VIII,IX
Проекти од ликовна уметност Реализира настава по Проекти од ликовна уметност во Градско VIIIa,
VIIIб
Проекти од ликовна уметност Реализира настава по Проекти од ликовна уметност во Виничани во I


Лидија Гајдова Трајановска
Музичко образование Реализира настава по Музичко образование во Градско во VIa,VIb
VIIa,VIIb,VIIIa VIIIб,,IX
Музичко образование Реализира настава по Музичко образование во Виничани во VI,VII,VIII,IX
Хор
Оркестар
Хор – 3 часа неделно VI-IX
Оркестар – 3 часа неделно VI- IX
Проекти од музичка уметност Реализира настава по Проекти од музичка уметност во Виничани во VIII
Иновации Реализира настава по предметот Иновации во Градско во IX


Сунчица Деспотовска
Техничко образование Реализира настава по Техничко образование во Градско во Va,Vб, VIa, VIb
Информатика Реализира настава по Информатика во Градско во VIa VIb,VIIa,VIIb
Техничко образование Реализира настава по Техничко образование во Виничани во V,VIИнформатика Реализира настава по Информатика во Виничани во VI,VII
Техничко образование Реализира настава по Техничко образование во Ногаевци,Водоврати,
Кочилари во


Наташа Коцева Физичко и здравствено
образование
Реализира настава по Физичко и здравствено образование во Градско во
VIa,VIb VIIa,VIIb,VIIIa, VIIIб ,IX


Златко Стојковски Физичко и здравствено
образование
Реализира настава по Физичко и здравствено образование во Виничани во II,

VI, VII,VIII,IX
Реализира настава по Физичко и здравствено образование во Градско Ia, Ib, IIa
IIb,
Реализира настава по Физичко и здравствено образование во Ногаевци и
Водоврати во II,
Реализира настава по Физичко и здравствено образование во Kочилари во I и
II,


Киро Нацков Историја Реализира настава во Виничани во VI,VII,VIII,IX
Граѓанскообразование Реализира настава по Граѓанско образование во Виничани во VIII,IX
Граѓанскообразование Реализира настава по Граѓанско образование во Градско во VIIIа,VIIIб IX
Иновации Реализира настава по предметот Иновации во IX во Виничани
Етика Реализира настава по Етика во VIIa, VIIb и VII Виничани

Оливера Стојановска
Етика во религиите Реализира настава по Етика во религиите во Виничани во VI
Класична култура во
европската цивилизација
Реализира настава по Класична култура во европската
цивилизација во VIа и VIб во Градско

За ООУ "Даме Груев" Градско

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *